Bulterier SerwisBulterier Forum Polskie Forum Miłośników Rasy Bulterier

Ubezpieczenie psa

czyli aspekty prawne

Ubezpieczenie psa

Postprzez aniuchna » Pn lip 10, 06 8:07 am

Czy ktoś ubezpieczył swego psa? Ma ktoś doświadczenie w korzystaniu z takiego ubezpieczenia?
Standardowo takie ubezpieczenie obejmuje sytuacje w zakresie:
* kosztów leczenia związanych z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem zwierzęcia,
* padnięcia (śmierci) lub uśpienia z konieczności,
* kosztów pochówku,
* odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez psa lub kota.


Myslę,ze to całkiem interesująca opcja dla właścicieli psów.Usługi tego typu oferują nieomal wszystkie firmy zajmujące się róznego typu ubezpieczeniami.

aniuchna
 

Postprzez margolciabull » Pn lip 17, 06 21:37 pm

my jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody które może wyrządzić Margolcia. jak Piotruś się w końcu obudzi to go poproszę, żeby wyciągnął papiery i dokładnie napiszę jak to ubezpieczenie wygląda.
pozdrawiam, margolcia
_____________________
She's a lover baby and a fighter,
Shoulda seen it coming when it got a little brighter.....
I love my baby to death

margolciabull
Pomocny wiedzą: 4
Pomocny wiedzą: 4
 
Posty: 515
Dołączył(a): Pt lip 07, 06 22:15 pm
Lokalizacja: WI 2292F

Postprzez CHI » Śr lip 26, 06 12:12 pm

Mam ubezpieczoną Fufaka w PZU ubezpieczeneim 4.łapy (to jest to o czym piszesz), juz mi zwrócili nawet za leczenie, warunki puszczę przez skaner w domu i jutro mogę tu wrzucić.

Tam są ograniczenia co do wieku czyli chyba od 0,5 roku do 6 lat rozpoczecie i do 8 ubezpieczenie jesli jest to kontynuacja.
Dlatego na razie tylko Fufak...


Cała bandę mam ubezpieczoną dodatkowo OC za 100 zł na rok...

CHI
Pomocny wiedzą: 3
Pomocny wiedzą: 3
 
Posty: 103
Dołączył(a): Cz lip 06, 06 6:08 am
Lokalizacja: wieś k/Jeleniej Góry

Postprzez CHI » Pt lip 28, 06 7:09 am

Skleroza mnie dopadła i pendriv został w domowym kompie = będzie w poniedziałek dopiero wklejone..
przepraszam

CHI
Pomocny wiedzą: 3
Pomocny wiedzą: 3
 
Posty: 103
Dołączył(a): Cz lip 06, 06 6:08 am
Lokalizacja: wieś k/Jeleniej Góry

Postprzez CHI » Pn lip 31, 06 6:36 am

Wygląda to tak:

Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów „Cztery łapy" w PZU SA
zatwierdzone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/501/2004 z dnia 18 kwietnia 2004 r.


Przepisy ogólne.
Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów, zwane dalej „ogólnymi warunkami" stosuje się do umów ubezpieczenia psów i kotów, zawieranych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., zwany dalej PZU S.A. z osobami fizycznymi, osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej w zakresie:
1) kosztów leczenia psa lub kota związanych z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem zwierzęcia,
2) padnięcia (śmierci) lub uśpienia z konieczności psa lub kota,
3) kosztów pochówku psa lub kota,
4) odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez psa lub kota.
§2.
1. Przez użyte w ogólnych warunkach pojęcia należy rozumieć:
1) polisa - dokument potwierdzający fakt zawarcia umowy ubezpieczenia;
2) suma ubezpieczenia lub gwarancyjna – określona w umowie ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności PZU SA;
3) składka - kwota należna PZU S.A. za udzieloną ochronę ubezpieczeniową;
4) ubezpieczający - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zawierająca z PZU S.A. umowę ubezpieczenia;
5) ubezpieczony - osoba, na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia;
6) osoba bliska - małżonek, wstępni, zstępni, pasierbowie, dzieci przysposobione albo przyjęte na wychowanie, przysposabiający, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie, synowe, zięciowie, osoby pozostające w konkubinacie;
7) nagłe zachorowanie - powstały w sposób nagły stan chorobowy, zagrażający życiu lub zdrowiu zwierzęcia, wymagający natychmiastowej pomocy weterynaryjnej;
8) nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego zwierzę doznało uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub poniosło śmierć;
9) niezbędne koszty leczenia - niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty leczenia zwierzęcia, jakie musiał ponieść ubezpieczający lub ubezpieczony w celu ratowania zdrowia lub życia zwierzęcia w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem; za koszty leczenia uważa się powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej koszty:

a) pobytu zwierząt w klinice,
b) badań, leków, zabiegów ambulatoryjnych i operacyjnych;

10) padnięcie - śmierć zwierzęcia wskutek choroby, nieszczęśliwego wypadku lub innych zdarzeń losowych, o których mowa w § 2 ust. 2;
11) uśpienie z konieczności - uśpienie zwierzęcia będące następstwem nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku lub wypadku losowego spowodowanego zdarzeniami, o których mowa w § 2 ust. 2, gdy lekarz weterynarii stwierdził na piśmie, że:
a) rozpoznane przeżyciowe stadium choroby zwierzęcia było nieuleczalne i istniało prawdopodobieństwo padnięcia zwierzęcia w najbliższym czasie,
b) konieczne było bezzwłoczne skrócenie cierpień zwierzęcia, które uległo wypadkowi (zdarzeniu losowemu); w razie niemożności przybycia na miejsce wypadku lekarza weterynarii, konieczność bezzwłocznego skrócenia cierpień zwierzęcia, które uległo wypadkowi (zdarzeniu losowemu), stwierdzić może jedna z osób wymienionych w aktualnie obowiązującej ustawie o ochronie zwierząt (m. in. inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, funkcjonariusz policji);
12) karencja - okres odroczenia odpowiedzialności PZU S.A.;
13) ciągłość ubezpieczenia - sytuacja, w której składka ubezpieczeniowa na następny okres zostaje opłacona przed upływem dotychczasowego okresu ubezpieczenia, co zostaje potwierdzone wystawieniem dokumentu ubezpieczenia;
14) pochówek - pogrzebanie zwłok zwierzęcia w wyznaczonym do tego celu miejscu w ciągu 7 dni od dnia śmierci zwierzęcia;
15) wyczynowe uprawianie sportu - forma aktywności fizycznej polegająca na uprawianiu dyscyplin sportu w celu uzyskania, w drodze rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych;
16) sporty niebezpieczne - wyczynowe lub amatorskie uprawianie sportów oraz uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi;
17) terroryzm - wszelkiego rodzaju nielegalne działanie skierowane przeciwko ludności lub mieniu, mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego - dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych lub społecznych.
2. Za szkody spowodowane przez:
1) ogień - uważa się szkody powstałe w wyniku działania ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile,
2) powódź - uważa się szkody powstałe wskutek:

a) zalania terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących,
b) zalania terenów wskutek deszczu nawalnego,
c) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i falistych,

3) huragan - uważa się szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/sek., którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu,
4) śnieg - uważa się szkody spowodowane nadmiernym opadem śniegu,
5) uderzenie piorunu - uważa się szkody powstałe w wyniku bezpośredniego wyładowania atmosferycznego na zwierzęta lub na obiekty, w których przebywają zwierzęta, pozostawiającego bezsporne ślady tego zdarzenia,
6) lawinę - uważa się szkody powstałe wskutek gwałtownego zsuwania się lub staczania mas śniegu, lodu, skał lub kamieni ze zboczy górskich,
7) obsunięcie się ziemi - uważa się szkody spowodowane:

a) przez zapadanie się ziemi wskutek obniżenia się terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni w gruncie,
b) przez usuwanie się ziemi wskutek ruchów mas ziemi na stokach.
Przedmiot i zakres ubezpieczenia. §3.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 przedmiotem ubezpieczenia są:
1) psy i koty w wieku od 6 miesięcy do 6 lat,
2) odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody wyrządzone przez psa lub kota.
2. Ubezpieczeniem mogą być objęte psy lub koty, zdrowe i bez wad w wieku od 6 miesięcy do 10 lat, pod warunkiem, że umowa została zawarta przed ukończeniem przez zwierzę 6 lat i jest kontynuowana.
§4.
1. Zakresem ubezpieczenia objęte są:
1) niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty leczenia psa lub kota, które dla ratowania życia zwierzęcia poniesiono w okresie pierwszych trzech dni od dnia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku (w tym wypadku spowodowanego zdarzeniami losowymi, o których mowa w § 2 ust. 2;
2) straty spowodowane padnięciem lub uśpieniem z konieczności psa lub kota (wartość zwierzęcia oraz koszty jego uśpienia),
3) koszty usunięcia zwłok psa lub kota wraz z kosztami pochówku,
4) odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody spowodowane przez psa lub kota.
2.
Umowa ubezpieczenia może obejmować:
1) pełny zakres ryzyk wymienionych w ust. 1,
2) wybrane ryzyka wymienione w ust. 1.
§5.
Warunkiem zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez psa lub kota jest wykupienie co najmniej jednego z pozostałych ryzyk wymienionych w § 4 ust. 1.
Suma ubezpieczenia. §6.
1. Sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjne ustala PZU S.A. w porozumieniu z ubezpieczającym - do wysokości limitów określonych
w ust. 2.
2. Ustala się następujące górne granice sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej dla poszczególnych zakresów ubezpieczenia:
1) dla kosztów leczenia zwierzęcia:
- maksymalnie do 2.000 PLN,
2) z tytułu padnięcia lub uśpienia z konieczności zwierzęcia:
- wartość zwierzęcia, maksymalnie do kwoty 6.000 PLN,
3) z tytułu kosztów usunięcia zwłok zwierzęcia wraz z kosztami pochówku w razie jego śmierci:
- maksymalnie do 400 PLN,
4) dla odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego za szkody spowodowane przez zwierzę:
- maksymalnie do 20.000 PLN.
3. Suma ubezpieczenia lub gwarancyjna ulega pomniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania.
4. Ubezpieczający może uzupełnić sumę ubezpieczenia lub sumę gwarancyjną poprzez opłacenie uzupełniającej składki po wypłacie odszkodowania.
Jeżeli tego nie uczyni - górną granicę odpowiedzialności PZU S.A. za następną szkodę powstałą w danym okresie ubezpieczenia stanowi suma ubezpieczenia jaka pozostała po wypłacie odszkodowania za wcześniejszą szkodę.
Ograniczenia odpowiedzialności. §7.
Odpowiedzialność PZU S.A. nie obejmuje kosztów poniesionych w następstwie:
1) schorzeń istniejących przed zawarciem umowy oraz ich powikłań, w tym chorób przekazywanych dziedzicznie,

2) zachorowań będących skutkiem zaniedbania szczepień ochronnych,
3) opieki związanej z ciążą lub porodem, z wyjątkiem nieoczekiwanych powikłań ciąży,
4) operacji plastycznych, z wyjątkiem operacji, które są niezbędne dla usunięcia następstw nieszczęśliwych wypadków,
5) zabiegów dentystycznych,
6) badań kontrolnych i opieki lekarskiej nie wynikającej z nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku,
7) badań zbędnych dla rozpoznania lub leczenia choroby,
8) rehabilitacji i fizykoterapii oraz kosztów protez,
9) uprawiania niebezpiecznych sportów lub wyczynowego uprawiania sportów,

10) leczenia schorzeń wyrządzonych umyślnie przez ubezpieczającego, osobę bliską lub osobę, która pozostaje z ubezpieczającym
we wspólnym gospodarstwie domowym,
11) leczenia schorzeń wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa przez osoby, o których mowa w pkt 10, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach zasadom współżycia społecznego,
12) zaginięcia, kradzieży lub rabunku zwierzęcia,
13) szkód w hodowli prowadzonej dla celów doświadczalnych,
14) szkód w hodowli prowadzonej niezgodnie z jej wymogami oraz niezapewnienia zwierzętom właściwych warunków bytowania
oraz pielęgnacji,
15) zaniedbań żywieniowych wynikających z niedokarmienia lub karmienia nieodpowiednią karmą,
16) przewożenia zwierząt niezgodnie z obowiązującymi przepisami,
17) uśmiercania zwierząt w wyniku realizacji obowiązujących przepisów o ochronie zwierząt,
18) stanu wyjątkowego, inwazji, działań wojennych, wewnętrznych zamieszek lub aktów terroryzmu.
2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte również:
1) koszty nie przekraczające 50 PLN za jedną jednostkę chorobową,
2) koszty dojazdu lekarza weterynarii do chorego zwierzęcia lub dowozu zwierzęcia do lecznicy weterynaryjnej; nie dotyczy to przypadku potrącenia zwierzęcia przez pojazd mechaniczny.
3. Ubezpieczeniem z tytułu odpowiedzialności cywilnej nie są objęte szkody:
1) polegające na uszkodzeniu ciała lub mienia ubezpieczającego, osób bliskich zamieszkujących z ubezpieczającym i pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
2) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie pieniędzy lub innych środków płatniczych, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów, nośników danych, zbiorów o charakterze kolekcjonerskim, dzieł sztuki i rękopisów,
3) wynikające z przeniesienia chorób przez zwierzę na inne zwierzęta bądź ludzi,
4) wyrządzone umyślnie przez ubezpieczającego np. przez szczucie psem lub w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczającego.
Zawarcie umowy ubezpieczenia. §8.
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku o ubezpieczenie, na okres 12 miesięcy albo na okres krótszy (okres ubezpieczenia).
2. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest przedłożenie przez
ubezpieczającego zaświadczenia wystawionego przez lekarza weterynarii, że zwierzę jest zdrowe i bez wad; w zaświadczeniu powinien
być również określony wiek zwierzęcia, rasa, przybliżona wartość oraz ewentualne znaki szczególne. Zaświadczenie takie jest ważne w ciągu 7 dni od wystawienia.
Zamiast zaświadczenia może być książeczka zdrowia psa zawierająca w/w informacje.
3. Zawarcie umowy ubezpieczenia PZU S.A. potwierdza doręczeniem polisy.
4. W porozumieniu z ubezpieczającym mogą być wprowadzone do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
5. Postanowienia dodatkowe lub odmienne uzgodnione przez strony umowy w trybie określonym w ust. 4 powinny być sporządzone na piśmie pod rygorem ich nieważności i dołączone do umowy.
6. PZU S.A. jest zobowiązany, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przedstawić ubezpieczającemu różnice między postanowieniami umowy a ogólnymi warunkami.
Początek i koniec odpowiedzialności.
§9.
Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność PZU S.A. rozpoczyna się:
1) za szkody wynikające z tytułu odpowiedzialności cywilnej, nieszczęśliwego wypadku, w tym wypadku spowodowanego zdarzeniami losowymi, o których mowa w § 2 ust. 2 oraz będącej konsekwencją tych zdarzeń śmierci i kosztów pochówku - od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po zapłaceniu należnej składki lub raty składki,
2) w zakresie kosztów leczenia, śmierci zwierzęcia w wyniku nagłego zachorowania oraz będących konsekwencją tej śmierci kosztów pochówku - od ósmego dnia po dniu opłacenia składki lub raty składki (okres karencji), przy czym dzień rozpoczęcia odpowiedzialności oznaczony jest w polisie; w razie ciągłości ubezpieczenia karencji nie stosuje się.
§10.
1. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest
przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy nie zwalnia ubezpieczającego od obowiązku opłacenia składki za okres w jakim PZU S.A. udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
2. Każda ze stron umowy może w ciągu miesiąca od daty wypłaty odszkodowania albo daty doręczenia ubezpieczającemu pisma o odmowie wypłaty odszkodowania - wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Odpowiedzialność PZU S.A. kończy się:

1) z upływem okresu ubezpieczenia,
2) z dniem wyzbycia się zwierzęcia,
3) z dniem śmierci zwierzęcia,
4) z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia,
5) w razie nie opłacenia kolejnej raty składki z upływem określonego
w polisie terminu płatności raty składki,
6) w przypadku wypowiedzenia umowy - z upływem okresu wypowiedzenia,
7) w przypadku odstąpienia od umowy - z dniem odstąpienia.
Składka za ubezpieczenie. 111.
1. Składkę ubezpieczeniową oblicza się na podstawie obowiązującej taryfy składek.
2. W razie wypowiedzenia umowy, wyzbycia się zwierzęcia lub jego śmierci przed upływem okresu ubezpieczenia, składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi, pod warunkiem iż nie było wypłacone odszkodowanie bądź nie zaszły okoliczności które mogą być tytułem do wypłaty odszkodowania. W tym ostatnim przypadku składka jest zwracana jedynie wówczas gdy okoliczności te w toku postępowania nie skutkowały wypłatą odszkodowania.
Z zastrzeżeniem ust. 9, w przypadku wyzbycia się zwierzęcia lub jego śmierci, zwrot składki przysługuje za okres od powiadomienia PZU S.A. o fakcie wyzbycia się lub śmierci zwierzęcia.
3. Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od:
1) sumy ubezpieczenia,
2) zakresu ubezpieczenia,
3) wieku zwierzęcia,
4) zastosowanej obniżki (dla hodowców zrzeszonych w Związku Kynologicznym i Związku Hodowców Kotów, dla hodowców indywidualnych ubezpieczających więcej niż 5 sztuk zwierząt, dla ubezpieczających wykupujących pełen zakres ryzyk niniejszego ubezpieczenia, dla ubezpieczonych posiadających w PZU S.A. ubezpieczenie mieszkania lub budynku i lokalu mieszkalnego),
5) zastosowanej zwyżki (dla następujących ras psów: buli terrier, wilczarz, basset, setter angielski, bokser, wyżeł, bernardyn, dog, nowofunland, airdale terrier, pudel, jamnik).
4. Zapłata składki następuje w formie gotówkowej lub w porozumieniu z PZU S.A. w formie bezgotówkowej. Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę złożenia zlecenia zapłaty w banku lub urzędzie pocztowym na właściwy rachunek PZU S.A. pod warunkiem, że na rachunku ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków. W innym przypadku za datę zapłaty uważa się datę, w której pełna kwota składki lub jej pierwszej raty znalazła się na rachunku PZU S.A. w taki sposób, że mógł nią dysponować.
5. Jeżeli nie umówiono się inaczej, składka powinna być zapłacona jednocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia.
6. Na wniosek ubezpieczającego, płatność składki może zostać rozłożona na dwie raty.
7. W razie zaistnienia szkody przed upływem terminu płatności raty składki, nie zapłaconą ratę składki potrąca się z odszkodowania.
8. Składka ubezpieczeniowa nie podlega indeksacji.
9. Przy dokonywaniu zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, potrąca się 20% składki podlegającej zwrotowi tytułem kosztów poniesionych przy obsłudze umowy ubezpieczenia. Nie dotyczy o przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 oraz w przypadku gdy umowę ubezpieczenia wypowiedział PZU S.A. Przy ustalaniu kwoty składki podlegającej zwrotowi za niewykorzystany okres ubezpieczenia, stosuje się zasadę - miesiąc rozpoczęty uważa się za pełny.
Obowiązki ubezpieczającego w przypadku powstania szkody. §12.
1. Ubezpieczający obowiązany jest powiadomić PZU S.A. o szkodzie w ciągu 3 dni od powzięcia o niej wiadomości lub zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie przez osobę poszkodowaną.
2. W razie powstania szkody ubezpieczający obowiązany jest użyć wszelkich dostępnych mu środków w celu zmniejszenia rozmiaru szkody oraz starać się o ustalenie okoliczności wypadku.
3. Ubezpieczający jest obowiązany dostarczyć PZU S.A. dostępne mu dowody potrzebne do ustalenia okoliczności wypadku i rozmiaru szkody, udzielić wszelkich wyjaśnień oraz umożliwić dokonanie identyfikacji padłego (uśpionego) zwierzęcia i przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
4. Jeżeli ubezpieczający nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, PZU S.A. może - stosownie do okoliczności zdarzenia - odmówić odszkodowania lub je odpowiednio zmniejszyć, chyba że niedopełnienie obowiązku nie miało wpływu na ustalenie odpowiedzialności PZU S.A. lub zwiększenie rozmiaru szkody.
5. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej, PZU S.A. może podnieść również przeciwko ubezpieczonej osobie trzeciej zarzuty, które mają wpływ na odpowiedzialność PZU S.A. z tytułu umowy ubezpieczenia.
Ustalenie wysokości i wypłata odszkodowania. Obowiązki informacyjne PZU S.A.
§13.
1. Odszkodowanie wypłacane jest w ciągu 30 dni od daty przedłożenia dokumentów oraz wyjaśnienia okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU S.A. lub wysokości odszkodowania.
2. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych o ustalenia odpowiedzialności PZU S.A. albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia PZU S.A. powinien spełnić w terminie przewidzianym w ust. 1.
3. PZU S.A. jest zobowiązany:
1) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, do poinformowania o tym ubezpieczającego i ubezpieczonego oraz przeprowadzenia postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także do poinformowania pisemnie lub drogą elektroniczną ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania,
2) jeżeli w terminach określonych w ust. 1 i 2 nie wypłaci odszkodowania, do zawiadomienia pisemnie osoby zgłaszającej roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części, a także do wypłacenia bezspornej części odszkodowania,
3) jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, do poinformowania o tym pisemnie osoby występującej z roszczeniem, w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2 wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania - informacja ta powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej,
4) do udostępniania osobom, o których mowa w pkt 1, informacji i dokumentów, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności PZU S.A. i wysokości odszkodowania - osoby te mają prawo wglądu do akt szkodowych i sporządzania na swój koszt odpisów lub kserokopii dokumentów akt szkodowych,
5) na żądanie ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia do udostępniania posiadanych przez
siebie informacji związanych z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności PZU S. A. oraz ustalenia okoliczności wypadków i zdarzeń losowych, jak również wysokości odszkodowania.

4. Ubezpieczającemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo do wniesienia pisemnej skargi bądź zażalenia, dotyczącej realizacji przez PZU S.A. umowy ubezpieczenia; adresatem skargi, właściwym do jej rozpatrzenia, jest osoba kierująca jednostką organizacyjną, której działania skarga lub zażalenie dotyczy. PZU S.A. udziela odpowiedzi na skargę lub zażalenie na piśmie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi lub zażalenia.
5. Ustalenie zasadności i wysokości odszkodowań w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zwierzęcia następuje na podstawie pisemnych dowodów (oryginalnych dokumentów, rachunków itp.) przedkładanych przez ubezpieczonego, z tym że PZU S.A. zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych dokumentów oraz zasięgnięcia opinii specjalistów.
6. Zwrotu kosztów leczenia a także kosztów pochówku, usunięcia zwłok oraz uśpienia dokonuje PZU S.A. na podstawie oryginałów faktur.
7. W przypadku śmierci zwierzęcia PZU S.A. ustala wysokość odszkodowania na podstawie rynkowej wartość psa lub kota bezpośrednio przed zachorowaniem lub wypadkiem.

8. Wysokość odszkodowań z tytułu odpowiedzialności cywilnej ustala się adekwatnie do rozmiaru szkody.
9. Suma ubezpieczenia lub suma gwarancyjna ustalone w umowie stanowią górną granicę odpowiedzialności PZU S.A.
Zabezpieczenie praw regresowych §14.

1. Z dniem wypłaty odszkodowania przez PZU S.A. roszczenia ubezpieczającego przeciwko osobie odpowiedzialnej za szkodę przechodzą z mocy prawa na PZU S.A. do wysokości wypłaconego odszkodowania. Jeżeli PZU S.A. pokrył tylko część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem PZU S.A.
2. Nie przechodzą na PZU S.A. roszczenia ubezpieczającego przeciwko osobom, z którymi ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialność.
3. Ubezpieczający obowiązany jest udzielić PZU S.A. wszelkiej pomocy w dochodzeniu roszczenia od osoby odpowiedzialnej za szkodę, dostarczając informacji oraz dokumentów niezbędnych do skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych.
4. Jeżeli ubezpieczający bez zgody PZU S.A. zrzekł się roszczenia (w części lub w całości) przeciwko osobie odpowiedzialnej za szkodę, PZU S.A. może odmówić odszkodowania lub je zmniejszyć. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po wypłaceniu odszkodowania, PZU S.A. może żądać od ubezpieczającego zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania.
Postanowienia końcowe. §15.
1. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego lub ubezpieczonego.
2. W sprawach nie uregulowanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
§16.
Tracą moc ogólne warunki ubezpieczenia kosztów leczenia psów i kotów domowych z dnia 15 marca 1994 roku.
§17.
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów zawieranych począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r.
Podpisano:
REZES ZARZĄDU PZU S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU PZU S.A.
-38-PZU S.A.-5463/II/A

Ja mam ubezpieczoną Fufaka na 3000 zł od śmierci i 1000 zł na leczenie i płace 213 zł /rok

pozdrawiam
CHi

CHI
Pomocny wiedzą: 3
Pomocny wiedzą: 3
 
Posty: 103
Dołączył(a): Cz lip 06, 06 6:08 am
Lokalizacja: wieś k/Jeleniej Góry

Postprzez margolciabull » Wt sie 01, 06 13:29 pm

o, widzisz Chi, masz lepsze ubezpieczenie, my mamy tylko od odpowiedzialności cywilnej. największą farsą jest to, że to ubezpieczenie działa na terenie naszego mieszkania i osiedla (tylko dlatego, że osiedle jest ogrodzone), nie obejmuje natomiast szkód wyrządzonych przez dziecko poza terenem (a już myślałam, że w związku z nagonką na psie kupy w Wwie, da się podciągnąć odpowiedzialność :wink: )
pozdrawiam, margolcia
_____________________
She's a lover baby and a fighter,
Shoulda seen it coming when it got a little brighter.....
I love my baby to death

margolciabull
Pomocny wiedzą: 4
Pomocny wiedzą: 4
 
Posty: 515
Dołączył(a): Pt lip 07, 06 22:15 pm
Lokalizacja: WI 2292F

Re: Ubezpieczenie psa

Postprzez psiaMama » N sty 26, 14 22:29 pm

Cześć jestem tutaj nowa i czytam o ubezpieczeniach, u mnie w zasadzie klamka już zapadła bo ubezpieczyłam swoje zwierzątko w firmie MySafety - Bezpieczny Pupil, tak jak wcześniej pisaliście ubezpieczenie obejmuje - koszty leczenia w razie choroby, koszty przewozu do kliniki, od śmierci zwierzaka. Wzięłam także usługę w przypadku zaginięcia w senis, psiak ma idntyfikator i go rejestruje w bazie, gdy zginie, znalazca kontaktuje się z firmą za pośrednictwem bezpłatnej infolinii, oni odbierają psa i w ciągu 24 godzin dostarczają go mi, w razie czego zapewniają mu opieke weterynaryją, a osobie, która go znalazła, wypłacają nagrodę. Ubezpieczenie dobra sprawa, ale wolałabym żeby psiak nie chorował i nigdy mi nie zaginął, bo stresu ubezpieczenie mi nie zrekonpensuje :(

psiaMama
Bulomaniak
Bulomaniak
 
Posty: 1
Dołączył(a): N sty 26, 14 22:18 pm

Re: Ubezpieczenie psa

Postprzez dzieciok » Pt wrz 07, 18 12:36 pm

Ja ubezpieczyłam swojego psa, zwłaszcza, że ma skłonność do małych ucieczek. Szybko się potem znajduje, ale płot jest w stanie sforsować zawsze, a nie wiadomo co stanie się za nim.

dzieciok
Bulomaniak
Bulomaniak
 
Posty: 4
Dołączył(a): Wt wrz 04, 18 12:26 pm

Re: Ubezpieczenie psa

Postprzez zumba » Śr paź 24, 18 11:16 am

Mam ubezpieczonego psa - ale tylko na wypadek szkody jaką spowoduje (zachowuje się bardzo agresywnie w stosunku do innych psów - a jak sami wiemy, dla niektórych psy to inwestycja. Jeżeli np. zaatakuje psa przeznaczonego do rozrodu, a jego właściciel wytoczy mi proces, mogę się nie pozbierać). Przy zawieraniu umów ubezpieczenia najczęściej korzystam z usług https://maxibroker.eu/ - znają się na tym i potrafią negocjować ceny.

zumba
Bulomaniak
Bulomaniak
 
Posty: 4
Dołączył(a): Pt paź 19, 18 23:17 pm

Re: Ubezpieczenie psa

Postprzez pieknyolek » Pn kwi 08, 19 9:19 am

Wow. Nie jestem pewien czy na https://www.najlepsze-ubezpieczenie.pl/ mają takie ubezpieczenia ale warto sprawdzić.

pieknyolek
Bulomaniak
Bulomaniak
 
Posty: 34
Dołączył(a): Pn mar 18, 19 14:13 pm

Re: Ubezpieczenie psa

Postprzez ragi27 » Pt sie 30, 19 14:11 pm

do porównywania cen ubezpieczeń super sprawdzi się porównywarka online. Wszystko jest w pełni darmowe i poczytacie o tym na https://styl.fm/newsy/308497.kobiety-lu ... dzaja-w-oc . Polecam, zaoszczędza dużo czasu i pieniedzy

ragi27
Bulomaniak
Bulomaniak
 
Posty: 14
Dołączył(a): Cz lip 11, 19 14:10 pm

Re: Ubezpieczenie psa

Postprzez emmiszel » Wt wrz 24, 19 23:50 pm

Nie wiedziałem, że można ubezpieczyć psa tak samo, jak ubezpiecza się samochód. Jestem tym bardzo zaskoczony, ale reguła chyba jest ta sama, więc można skorzystać z porównywarki ubezpieczeń http://porownywarki-ubezpieczen.pl/ i wybrać ofertę dogodną dla pieska.

emmiszel
Bulomaniak
Bulomaniak
 
Posty: 4
Dołączył(a): Wt wrz 24, 19 23:43 pm

Re: Ubezpieczenie psa

Postprzez Zangief » Wt lis 05, 19 19:49 pm

Dziś można ubezpieczyć się od wszystkiego więc myślę, że psa również bez najmniejszego problemu.

Zangief
Bulomaniak 1
Bulomaniak 1
 
Posty: 103
Dołączył(a): Wt lis 05, 19 19:46 pm

Re: Ubezpieczenie psa

Postprzez jakub44 » Śr gru 04, 19 7:24 am

Ja bardzo dobre ubezpieczenie,ale na ferie znalazłem na stronie internetowej https://polisoteka.pl/ubezpieczenie-tur ... zpieczeniu . Psa bym nie ubezpieczał.

jakub44
Bulomaniak
Bulomaniak
 
Posty: 1
Dołączył(a): Śr gru 04, 19 7:20 am

Re: Ubezpieczenie psa

Postprzez Zangief » Pn gru 30, 19 22:11 pm

Na pewno można ubezpieczyć zwierzę , gdyż takie rzeczy są możliwe. Ja jednak najbardziej skupiam się na ubezpieczeniu mojej nieruchomości czyli mieszkania. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest kalkulator https://cuk.pl/kalkulator-ubezpieczenia ... nia-i-domu i to właśnie dzięki niemu jestem w stanie bez najmniejszego problemu wybrać najciekawszą opcję dla mnie.

Zangief
Bulomaniak 1
Bulomaniak 1
 
Posty: 103
Dołączył(a): Wt lis 05, 19 19:46 pmPowrót do Temida radzi...

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron